Privacy Statement

Definities
a. Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. gebruiker: iedere gebruiker van deze website;
c. Verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Branding Experience B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74225464 , statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.
d. Website: de website onder www.brandingexperience.nl

1. Algemeen

1.1
In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

1.2
De persoonsgegevens die door verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam ,geslacht, interesse (e-mail)adres en telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
Verantwoordelijke verzamelt persoon/ bedrijfsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan de verantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen meteen verzoek om informatie over de diensten of producten van verantwoordelijke, een bestelling bij verantwoordelijke te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van verantwoordelijke.

2.2
Verantwoordelijke gebruikt deze persoons/bedrijfsgegevens voor het doeleinde ende rechtsgrondslag waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan verantwoordelijke heeft verstrekt: namelijk het aangaan van of doen uitvoeren smarketing en social mediaconcepten en programma's, trainingen, coaching en advies. Dit in de ruimste zin des woords.

2.2.1
Als de gebruiker verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt verantwoordelijke de persoons/ bedrijfsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2
Als de gebruiker een bestelling of aanvraag doet, gebruikt verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3
Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.

2.3
Daarnaast kan verantwoordelijke de persoons/bedrijfsgegevens gebruiken om haargebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@brandingexperience.nl

3. Doorgifte aan derden

3.1
Verantwoordelijke zal de persoons/bedrijfsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming verleent of dit benodigd is voor het correct uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

3.1.1
De doorgifte geschiedt aan een door verantwoordelijke voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

3.1.2
Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoons/bedrijfsgegevens en databases voor online campagnes te vernietigen na afloop van een project en/of samenwerking en in ieder geval na een periode van 1 jaar.

4. Cookies

4.1
Verantwoordelijke maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een Cookiebeleid is daarom dan ook niet in dit privacy verklaring opgenomen.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar van of tegen zijn of haarpersoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

5.2
Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit privacy beleid kan de gebruiker verantwoordelijke bereiken op het e-mailadres info@brandingexperience.nl

5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@brandingexperience.nl

6 Bewaartermijn

6.1
Verantwoordelijke bewaart persoons/bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7 Beveiliging

7.1
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegevens.

8 Wijzigingen in het Privacy beleid

8.1
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 1 december 2021.